Πρώτες ύλες - ιδιότητες

You are here

Η παραγωγή υαλοπίνακα (πάχη από 2mm έως 19mm) απαιτεί τη χρήση Α’ υλών, οι οποίες αποτελούν πρωτογενή φυσικά υλικά που προέρχονται από πλουτοπαραγωγικά κοιτάσματα. Το σύνολο των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή υαλοπίνακα και η αντίστοιχη ποσοτική συμμετοχή τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 572, είναι οι ακόλουθες:
Μηχανικές Ιδιότητες
- Ογκομετρική Μάζα (στους 18oC): ρ = 2.500 kg/m3
- Μέτρο ελαστικότητας (Young's Modulus) : E = 70.000 N/mm2
- Συντελεστής εγκάρσιας συστολής (Poisson Ratio) : ν = 0,2
- Συντελεστής ακαμψίας (Shear Modulus) : G = E/[2(1+ν)] = 29.166 N/mm2
- Δοκιμή Σκληρότητας Knoop : 6 GPa
- Σκληρότητα κλίμακας Mohs : 6
- Χαρακτηριστική δύναμη κάμψης
(συντελεστές ασφαλείας εφαρμόζονται σε αυτές τις τιμές κατά την εκτέλεση στατικών υπολογισμών για αντοχή σε φορτία, σύμφωνα με αρμόδια Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Ευροκώδικες και Εθνικούς Κανονισμούς):
- ακατέργαστος υαλοπίνακας = 45 N/mm2
- θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας = 70 N/mm2
- θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνακας = 120 N/mm2
- Αντοχή στη συμπίεση : 1000 N/mm2

aboutbg

Θερμικές Ιδιότητες
• Σημείο "μαλακώματος" : 600 oC
• Σημείο τήξεως : 1500 oC
• Συντελεστής γραμμικής διαστολής : α = 9x10-6 m/(mK)
• Ειδική θερμοχωρητικότητα : c = 720 J/(kgK)
• Θερμική εκπομπή υαλοπινάκων χωρίς επίστρωση : e = 0,89
• Θερμική αγωγιμότητα : λ = 1 W/(mK)

Ο επίπεδος υαλοπίνακας αποτελεί σημείο εκκίνησης, θέτοντας τις βάσεις για τέλεια διαύγεια, ασφάλεια, ανθεκτικότητα, οδηγώντας στις ολοκληρωμένες λύσεις της Vas "Vasiliou Glass Technologies".