Πιστοποιήσεις

You are here

aboutbg

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Ο νέος κανονισμός Δομικών Προϊόντων αριθ. 305/2011/ΕΕ ισχύει από την 1η Ιουλίου 2013 και επιβάλει νέα και αυστηρότερα κριτήρια καθορισμού των οργανισμών που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και την επαλήθευση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα την αξιοπιστία και την εγκυρότητα ολόκληρου του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου της ασφάλειας των δομικών προϊόντων.

certifications

Ως στόχο έχει να καταργήσει τυχόν τεχνικά εμπόδια κατά τη διακίνηση προϊόντων δομικών υλικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Κανονισμός Δομικών Υλικών προβλέπει τέσσερα βασικά στοιχεία για την εφαρμογή της σήμανσης CE. Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη Δήλωση της Απόδοσης (DoP) όπως ορίζεται από τον παραγωγό.

Η δήλωση ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή που καλύπτει το προϊόν.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.
 • Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hENs) τα οποία έχουν θεσπιστεί από τον CEN/CENELEC.

 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 • Έλεγχος της Εργοστασιακής Παραγωγής (FPC), με βάση τεκμηριωμένου, μόνιμου εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής, ακολουθώντας τις σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.
 • Αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του FPC.
 • Συνεχής παρακολούθηση, εκτίμηση και αξιολόγηση του FPC.
 • Προσδιορισμός του τύπου του προϊόντος βάσει δοκιμών τύπου ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος.
 • Διενέργεια ελέγχων των δειγμάτων που λαμβάνονται πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
 • Τεχνικό φάκελο του προϊόντος.

 • ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (NOTIFIED BODIES).

  ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (DOP).


  Στο πεδίο της κατασκευής και της οικοδόμησης ο υαλοπίνακας κατέχει ένα πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής, όχι μόνο εξυπηρετώντας τους κλασικούς σκοπούς της διαφάνειας, της θερμομονωτικότητας και του διαχωρισμού των χώρων, αλλά και εκπληρώνοντας επίσης τις απαιτήσεις σχετικά με την ηλιοπροστασία, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια, κτλ. Επομένως είναι απαραίτητοι διαφόρων ειδών έλεγχοι. Εκτός αυτού είναι ουσιώδης η διαπίστωση της μηχανικής συμπεριφοράς του υαλοπίνακα στη διάρκεια του χρόνου και ο προσδιορισμός της μηχανικής σταθερότητάς του ως υλικό για κατασκευαστική χρήση, όπως ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί.


  Τεκμηριωμένο Σύστημα FPC
  erevna

  Η VAS "Vasiliou Glass Technologies", όντας πάντα σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς κατέχει ένα πλήρες τεκμηριωμένο σύστημα FPC και υπάγεται σε δύο συστήματα αξιολόγησης σύμφωνα με το επίπεδο συμμετοχής των κοινοποιημένων οργανισμών στο κάθε ένα.

  Αναλυτικότερα:

  Σύστημα 1:
  Πιστοποίηση του προϊόντος, η οποία περιλαμβάνει α) την έκδοση πιστοποιητικού Σταθερότητας της Απόδοσης (μαζί με τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος) καθορίζοντας τον τύπο του προϊόντος και β) τη συνεχή επιτήρηση από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων.

  Σύστημα 3:
  Προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος από κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών.  Υποχρεώσεις Κατασκευαστών

  Επίσης ο νέος κανονισμός Δομικών Προϊόντων αριθ. 305/2011/ΕΕ, ο οποίος ισχύει από τον 1η Ιουλίου 2013 δίνει μεγάλη έμφαση στον διαχωρισμό των υποχρεώσεων σχετικά με τους κατασκευαστές δομικών υλικών, τους εισαγωγείς και τους διανομείς.

  Ιδιαιτέρα τονίζει τις περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς, ορίζοντας ότι ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής, όταν διαθέτει δομικό προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη δήλωση επιδόσεων.

  Η VAS "Vasiliou Glass Technologies", όντας πάντα σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και πράττοντας ως επί το πλείστον ως κατασκευαστής, διανέμει το κάθε προϊόν της με CE marking και DoP, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Δομικών Προϊόντων αριθ. 305/2011/ΕΕ.


  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ αριθ. 305/2011/ΕΕ


  ypoxreoseis

  Αναλυτικότερα:

  Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (Άρθρο 11)

  >Μπορούν να μεταφερθούν σε εισαγωγέα ή διανομέα εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.

 • Κατάρτιση μιας δήλωσης απόδοσης (DoP) και τοποθέτηση του σήματος CE.
 • Η δήλωση απόδοσης (DoP) και οι δημοσιεύσεις από τους κατασκευαστές δεν πρέπει να περιέχουν αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ενός προϊόντος.
 • Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τους τεχνικούς φακέλους και τις δηλώσεις απόδοσης (DoP) για μια περίοδο 10 ετών μετά την παραγωγή του προϊόντος, το οποίο έχει διατεθεί στην αγορά.
 • Ύπαρξη ιχνηλασιμότητας παραγωγής του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών.
 • Ανάκληση του προϊόντος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
 • Όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών.
 • Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στις εθνικές αρχές, εφόσον ζητηθούν.
 • Εξασφάλιση ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας σε γλώσσα που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το οποίο μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό από τους χρήστες.


 • Υποχρεώσεις των διανομέων (Άρθρο 14)

  >Για προϊόντα τα οποία φέρουν σήμανση CE:

 • Έλεγχος της σήμανσης CE.
 • Έλεγχος της σωστής ονομασίας προϊόντος (Brand Name).
 • Έλεγχος της ταυτότητας του αριθμού αναφοράς για τη σήμανση CE και δήλωση απόδοσης (DoP).
 • Διανομή της δήλωσης απόδοσης (DoP) και των συνοδευτικών εγγράφων.
 • (Ένας διανομέας θεωρείται κατασκευαστής, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη δήλωση επιδόσεων, Άρθρο 15).


  Υποχρεώσεις Εισαγωγέων

  Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (Άρθρο 13)

  >Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του εισαγωγέα είναι μεταξύ εκείνων του κατασκευαστή και του διανομέα.

 • Διαθέτουν στην αγορά μόνο προϊόντα δομικών κατασκευών που είναι σε συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της CPR 305/2011/ΕΕ.
 • Ελέγχει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις υποχρεώσεις του.


 • (Ένας εισαγωγέας θεωρείται κατασκευαστής, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη δήλωση επιδόσεων, Άρθρο 15).

  Η VAS "Vasiliou Glass Technologies", όντας πάντα σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και πράττοντας ως επί το πλείστον ως κατασκευαστής, διανέμει το κάθε προϊόν της με CE marking και DoP, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Δομικών Προϊόντων αριθ. 305/2011/ΕΕ.

  Αναλυτικότερα:

  Το κάθε προϊόν της VAS "Vasiliou Glass Technologies", εναρμονίζεται με CE marking σύμφωνα με 305/2011/EE CPR, το οποίο είναι υποχρεωτικό και βασίζεται σε:

 • Αρχική δοκιμή τύπου (Initial Type Test - ΙΤΤ).
 • Έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο (Factory Production Control - FPC).
 • pistopoiisi


  Πιστοποιήσεις

  CE ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 12150 TEMPERED GLASS

 • TYPE - Clear Float
 • TYPE - Β1με 1>e>0.25 Coated Low-emissivity
 • TYPE - Β2 με 0.25>e>0.1 Coated Low-emissivity
 • TYPE - Β3 με 0.1>e Coated Low-emissivity
 • TYPE - Patterned

 • CE ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 12150 TEMPERED GLASS ΚΑΙ EN12600 (ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ)
 • TYPE - Clear Float
 • TYPE - Β1με 1>e>0.25 Coated Low-emissivity
 • TYPE - Β2 με 0.25>e>0.1 Coated Low-emissivity
 • TYPE - Β3 με 0.1>e Coated Low-emissivity
 • TYPE - Patterned

 • CE ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1863 HEAT STRENGTHENED GLASS
 • TYPE - Clear Float

 • CE ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 12150 TEMPERED GLASS ΚΑΙ ΕΝ 14179, HST ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (HEAT SOAK TEST)
 • TYPE - Clear Float
 • TYPE - Β1με 1>e>0.25 Coated Low-emissivity
 • TYPE - Β2 με 0.25>e>0.1 Coated Low-emissivity
 • TYPE - Β3 με 0.1>e Coated Low-emissivity
 • TYPE - Patterned

 • CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, PVB
 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)
 • EN356B (P6B, P7B, P8B)
 • EN1063 (BR1S/NS, BR2S/NS, BR3S/NS, BR4S/NS, BR5S/NS, BR6S/NS, BR7S/NS)

 • CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, SGP
 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)
 • EN356B (P6B, P7B, P8B)
 • EN1063 (BR1S/NS, BR2S/NS, BR3S/NS, BR4S/NS, BR5S/NS, BR6S/NS, BR7S/NS)

 • erevna


  Πιστοποιήσεις

  CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, DG41

 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)
 • EN356B (P6B, P7B, P8B)
 • EN1063 (BR1S/NS, BR2S/NS, BR3S/NS, BR4S/NS, BR5S/NS, BR6S/NS, BR7S/NS)

 • CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, TPU +PC
 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)
 • EN356B (P6B, P7B, P8B)
 • EN1063 (BR1S/NS, BR2S/NS, BR3S/NS, BR4S/NS, BR5S/NS, BR6S/NS, BR7S/NS)

 • CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, ACOUSTIC
 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)

 • CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ EN 12543, SG41
 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)

 • CE ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1279
 • Διείσδυση υγρασίας (EN1279-2)
 • Συγκέντρωση αερίου και ποσοστό διαρροής αερίου (EN1279-3)


 • Όλες τις ανωτέρω πιστοποιήσεις η VAS "Vasiliou Glass Technologies" τις διαθέτει ως προς τη Συνέπεια Απόδοσης σύμφωνα με Σύστημα Αξιολόγησης 1 με Certificate Number 5052 από τον κοινοποιημένο Ιταλικό Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου CSI SpA (Notified Body CE CPR 305/2011 No 0497) και ως προς τους προσδιορισμούς τύπου προϊόντων σύμφωνα με Σύστημα Αξιολόγησης 3 από τον κοινοποιημένο Ιταλικό Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A - SSV (Notified Body CE CPR 305/2011 No 1694).

  H VAS "Vasiliou Glass Technologies" επιπρόσθετα κατέχει πιστοποίηση σύμφωνα με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 με Certificate Number 01 100 072045 από τον κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης TUV Rheinland Cert GmbH.

  H VAS "Vasiliou Glass Technologies" κατέχει επίσης πιστοποιήσεις για άψογη Ποιότητα στην επεξεργασία εξειδικευμένων προϊόντων από τους ίδιους τους παραγωγούς των προϊόντων.

  pistopoiisi